Pradžia

Klaipėdos ir Tauragės apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų statistika

Atnaujinta: 2022-09-15
Pradžia

2021 m. bendras Lietuvoje veikiančių bibliotekų skaičius kartu su filialais, paslaugų punktais bei mobiliomis bibliotekomis per metus sumažėjo 0,68 proc.[1]

2021 m. Klaipėdos ir Tauragės apskričių bibliotekų tinklą sudarė 193 bibliotekos: 11 savivaldybių viešųjų bibliotekų, 19 miesto filialų, 154 kaimo filialai, 9 paslaugų punktai (5 nauji paslaugų punktai atidaryti Skuodo rajone). Iš viso Klaipėdos ir Tauragės apskričių savivaldybių viešosiose bibliotekose (toliau – regiono bibliotekos) dirbo 504 darbuotojai (0,6 proc. mažiau), 403 profesionalūs bibliotekininkai (0,5 proc. mažiau).  

Per metus regiono bibliotekų tinklui padidėjus 2,7 proc., bei didėjant bendram regiono gyventojų skaičiui, vienai regiono bibliotekai teko 2134 gyventojai (t. y. 2,5 proc. mažiau negu 2020 m.), 97 000 lankytojų, vienam gyventojui – 3 apsilankymai bibliotekoje.[2] Palyginimui apsilankymų bibliotekose vidurkis, tenkantis šalies gyventojui, 2021 m. siekia 3,9 apsilankymų. Virtualių apsilankymų regione sumažėjo 43 proc. Šį mažėjimą lėmė Covid-19 pandemijos ribojimų panaikinimas, kontaktiniu būdu pradėtos vėl teikti paslaugos, siekiant į renginius pritraukti daugiau fizinių bibliotekų lankytojų. 

Nepaisant bendro Klaipėdos ir Tauragės apskričių gyventojų skaičiaus didėjimo (2019 m. – 411 417 gyventojų, 2020 m. – 411 780, 2021 m. – 411 946), registruotų vartotojų regiono bibliotekose sumažėjo 14,3 proc., t. y. buvo 11 526 registruotais vartotojais mažiau. Tai lėmė apribotas paslaugų teikimas dėl Covid-19 pandemijos padiktuotų sąlygų. Vienai regiono bibliotekai 2021 m. vidutiniškai teko 6 296 registruoti vartotojai (2019 m. – 8 197, 2020 m. – 7 344). Vidutiniškai vienai šalies bibliotekai 2021 m. teko 437 registruoti vartotojai. 

2021 m. veiklos rodiklių analizė parodė mažėjantį finansavimą dokumentų įsigijimui bei fonduose esančių dokumentų mažėjimą. Bendram regiono bibliotekų fondo mažėjimui įtakos turėjo didesnis nurašomų nei naujai gautų dokumentų skaičius: vidutiniškai vienoje regiono bibliotekoje gauta 8 794 fiz. vnt. – nurašyta 9 975 fiz. vnt. dokumentų. Šalies bibliotekose didesnis nurašomų dokumentų skaičius nei naujai gaunamų fiksuojamas pastaruosius penkerius metus. 

Ataskaitiniais metais vienoje regiono bibliotekoje vidutiniškai buvo sukaupta 186 977 fiz. vnt./142 154 pav. dokumentų, t. y. 0,6 proc. / 0,45 proc. mažiau, negu praėjusiais metais. Tarp naujai gautų dokumentų didžiausią dalį sudarė knygos ir serialiniai leidiniai (99,3 proc.). 59 proc. naujai gautų dokumentų atiteko kaimo filialams, 25 proc. – viešosioms bibliotekos, 16 proc. – miesto filialams. 

Regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų vartotojams buvo išduota 1 574 588 dokumentų (10,2 proc. mažiau negu 2020 m.): 1 178 398 dokumentų išduota į namus (2,5 proc. mažiau), 396 190 dokumentų išduota vietoje (27,2 proc. mažiau). 49 proc. visų dokumentų išduočių sudarė grožinė literatūra, 30 proc. – šakinė literatūra, 21 proc. – periodiniai leidiniai. Vienam registruotam vartotojui per metus vidutiniškai išduota 22,7 fiz. vnt. dokumentų. Vienam regiono gyventojui teko 3,8 fiz. vnt. išduotų dokumentų. 

Bendros regiono bibliotekų lėšos ataskaitiniais metais sudarė 8 349 389 Eur (t.y. 2, 4 proc. daugiau, negu praėjusiais metais), steigėjo lėšos dokumentams įsigyti – 39 036 Eur (10,3 proc. mažiau), programų, projektų lėšos – 277 243 Eur (53 proc. mažiau). Bendros bibliotekų išlaidos 2021 m. siekė 8 349 479 Eur, (t. y. 1,07 proc. daugiau,) darbo užmokesčiui – 6 563 981 Eur (6 proc. daugiau), dokumentams įsigyti – 548 528  Eur (27 proc. mažiau), automatizacijai – 103 910 Eur (26,6 proc. mažiau). 

Būtina paminėti, jog 2021 m. modernizavus LIBIS ir bibliotekų duomenis perkėlus į atnaujintą sistemą, statistikos modulyje strigo dokumentų išdavimo ir vartotojų apskaita. Dėl šios priežasties dalis bibliotekų statistinių duomenų buvo netikslūs ir 2021 m. ataskaitoje Vartotojų aptarnavimo ir paslaugų skyriuje pateikti nuline reikšme. 

Išsami 2021 m. Klaipėdos ir Tauragės apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų statistinė ataskaita pateikiama čia: STATISTIKA

---
[1] Eglė Dikavičienė. Metai, atnešę ryškų bibliotekos skaičiaus mažėjimą. Tarp knygų, 2022 m. birželis, p. 10
[2] Gyventojų skaičiaus duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento rodiklių duomenų bazės.

Živilė Jonaitienė
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaiytės viešosios bibliotekos
Regiono bibliotekų ir kultūros vadybos skyriaus vyr. metodininkė

Į viršų