Bibliotekoje saugomi įvairių asmenų rankraščiai, asmeniniai dokumentai, negatyvai bei nuotraukos.

Didžiausia rankraščių fonde - fotožurnalisto, kraštotyrininko Bernardo Aleknavičiaus kolekcija, susidedanti iš autografuotų knygų, negatyvų, nuotraukų, teminių aplankų, straipsnių rankraščių ir korespondencijos. Rengiant knygas „Donelaitis ir mes“, „Vydūnas“, „Vakarė žvaigždė“(apie I. Simonaitytę) ir kt., B. Aleknavičius susirašinėjo su daugiau nei 130 korespondentų iš Lietuvos, Europos, JAV, Australijos lietuviais. Rankraščių fondui perduoti knygų „Adomas Brakas – Vydūno dvasios pakylėtasis“, „Žemaičių žemės rūpintojėliai“, „Kristijono Donelaičio portretas“, „Kai laisvės rytas aušo“, „Kelionė. Sugrįžtantys iš praeities“, „Lietuvininkai mes esam gimę“,  „Žvejų kaimelio kronika“ ir kt. darbiniai maketai. Žymią kolekcijos dalį sudaro negatyvai įvairia tematika – Žemaitija, Mažoji Lietuva (vietovės, asmenybės), lietuvininkai, tautodailė, Kuršių nerija, Klaipėda (architektūra, įmonės, uostas, laivynas, kultūra, teatras, meno kolektyvai, renginiai, švietimas) ir t.t. Šio turtingo fondo dokumentai panaudojami bibliotekoje rengiamoms parodoms. Dalis šios kolekcijos negatyvų yra publikuojami portale www.epaveldas.lt

Viena iš pirmųjų buvo gauta poeto, pedagogo Pauliaus Drevinio kolekcija, kurią sudaro eilėraščių rankraščiai, mašinraščiai, kritikos straipsnių publikacijų iškarpos, asmens dokumentai, literatūros pamokų planai, korespondencija ir kt.

Poeto keturvėjininko Salio Šemerio-Šmerausko fondą sudaro nepublikuotų kūrinių rankraščiai, memuarai, pasakėčios, surinkti Mažosios Lietuvos padavimai, poeto ir jo žmonos L. Šmerauskienės korespondencija, atsiminimai, asmens dokumentai, nuotraukos ir kt. Šis fondas pilnai sutvarkytas ir įtrauktas į bibliotekos elektroninį katalogą.

Bibliotekai perduoti prozininko Edmundo Kripaičio (Krištopaičio) publikuoti ir nepublikuoti rankraščiai, pedagogo buriuotojo Eduardo Ingaunio dokumentų rinkinys, filosofo Klaipėdos universiteto dėstytojo Alfredo Tytmono, buvusio Klaipėdos vykdomojo komiteto pirmininko, signataro Alfonso Žalio dalis archyvo. 2013 m.  Vytautas Kaltenis  perdavė savo archyvą, kuriame gausu  ir I. Simonaitytės rankraščių - laiškų, sveikinimų, kūrinių juodraščių ir kitų dokumentų. 

Rankraščių fondui dalį asmeninio archyvo perdavė ilgametis Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos pedagogas biologas Benediktas Gaižauskas. Jo sudėtyje – straipsnių gamtosaugine tematika aplankai, moksleivių dalyvavimo įvairiuose projektuose dokumentai.

Taip pat rankraščių fonde saugomi ir pavieniai rinkiniai:  dalis Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus archyvo, ilgametės bibliotekos darbuotojos Anicetos Sabaliauskienės ir jos vyro Prano Sabaliausko archyvas.

Rankraščiai ir archyvai saugomi Kraštotyros ir skaitmeninimo skyriuje tel. 846314189, el. paštas krastotyra@klavb.lt