2019 metais Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakulteto studentai ir Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka atliko tyrimą „Klaipėdos ir Tauragės apskričių viešųjų savivaldybių bibliotekų paslaugų pritaikymas negalią turintiems asmenims“.

Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti bibliotekos/filialo aplinkos pritaikymą bei ištirti papildomas priemones, kurios pagerintų bibliotekos/filialo paslaugas negalią turintiems asmenims.

Atlikto tyrimo rezultatai padėjo susipažinti su bibliotekų poreikiais ir požiūriu į negalią turinčius asmenis ir paskatino ateityje plėtoti bei vykdyti bendras veiklas ir projektus, organizuoti kvalifikacijos kėlimo renginius bibliotekininkams, taip užtikrinant kokybiškų paslaugų teikimą visiems bibliotekų vartotojams.

Ataskaita PDF

Straipsnyje pristatomas 2018 m. atliktas tyrimas „Profesinės etikos dilemos Lietuvos bibliotekose“. Tyrimas atskleidė kiek Lietuvos bibliotekininkų etikos kodeksas naudojamas praktiškai, kurioje bibliotekų veiklos srityje dažniausiai bibliotekų darbuotojai susiduria su etinėmis dilemomis, kuo vadovaujasi Lietuvos bibliotekininkai darydami etinius sprendimus. Gauti tyrimo rezultatai, palyginti su 2011 m. atlikto tokio pat tyrimo duomenimis, parodė pokyčius bibliotekininkų profesinės etikos srityje.

Ataskaita PDF

Lietuvos kultūros politikos strategija „Kultūra 2030“ paskatino Lietuvos apskričių bibliotekas peržiūrėti ir įvertinti priskirtoje teritorijoje (LR Kultūros ministro 2010 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. VĮ-372) vykdomas veiklas ir parengti dešimties metų regioninės veiklos strategiją. Apskričių viešosios bibliotekos, siekdamos užtikrinti maksimaliai naudingą bendradarbiavimą su savivaldybių viešosiomis ir mokyklų bibliotekomis, nusprendė šalies mastu atlikti priskirtos teritorijos bibliotekų veiklos, poreikių bei bendradarbiavimo galimybių tyrimą. Tyrime dalyvavo 5 apskričių viešosios bibliotekos (Kauno apskrities viešoji biblioteka, Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka).

2019 m. Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka atliko tyrimą, kurį sudarė dvi apklausos: „Klaipėdos regiono viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo stiprinimas“ ir „Klaipėdos regiono mokyklų bibliotekų bendradarbiavimo stiprinimas“.

Apklausos „Klaipėdos regiono viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo stiprinimas“ tikslas – išsiaiškinti Klaipėdos regiono viešųjų bibliotekų poreikius, esamą situaciją bei bendradarbiavimo galimybes su KLAVB kompetencijų ugdymo, projektinės veiklos vykdymo, žinių bei gerosios patirties dalijimosi, skaitmeninimo, renginių organizavimo, komunikacijos vystymo ir kitose bibliotekų veiklos srityse bei pasinaudoti gautais rezultatais rengiant regioninį viešųjų bibliotekų plėtros modelį.

Apklausos „Klaipėdos regiono mokyklų bibliotekų bendradarbiavimo stiprinimas“ tikslas - išsiaiškinti mokyklų bibliotekų specialistų kompetencijų kėlimo poreikius, KLAVB bei mokyklų bibliotekų partnerysčių galimybes ir problemas su kuriomis susiduria mokyklų bibliotekos, kurių sprendimams būtų galima pasitelkti abipuses veiklas.

Ataskaita PDF

2018 metais kovo – gegužės mėnesiais buvo vykdoma Klaipėdos regiono viešųjų bibliotekų lankytojų apklausa apie bibliotekų prenumeruojamas duomenų bazes. Tyrimo tikslas – nustatyti DB naudojimo tikslus ir nesinaudojimo jomis priežastis, išsiaiškinti problemas, su kuriomis susiduria bibliotekos ir DB naudotojai Klaipėdos regiono viešosiose bibliotekose. Apklausos metu paaiškėjo, jog daugeliui respondentų trūksta informacijos apie prenumeruojamas duomenų bazes ir jų panaudojimo galimybes. Taip pat duomenų bazėmis naudojasi ne tik studentai, bet ir dirbantys vidutinio amžiaus asmenys. Jie naudojasi prenumeruojamoms duomenų bazėmis savišvietai ir profesinės kvalifikacijos kėlimui. Detaliau su tyrimo rezultatais galite susipažinti čia pateikiamoje ataskaitoje.

Ataskaita PDF

2017 metais Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės biblioteka vėl siekė sužinoti Klaipėdos ir Tauragės apskričių viešųjų bibliotekų jaunimo (14 – 29 metų žmonių) poreikius. Pirmą kartą toks tyrimas buvo atliktas 2013 metais. Šiuo tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti, kokiomis bibliotekos teikiamomis paslaugomis jaunimas daugiausia naudojasi bei kokių papildomų paslaugų jie pageidautų dabar. Taip pat, buvo norima sužinoti, kiek per einamuosius keturis metus pasikeitė jaunimo poreikiai bibliotekoje. Su tyrimo rezultatais galite susipažinti čia.

Ataskaita PDF

Žmonių turinčių negalią integracija, socializacija šiandieniame pasaulyje yra viena iš svarbių temų gvildenamų tiek Lietuvos, tiek ir pasaulio lygmeniu. Dabartinė LR vyriausybė 2017 metų programoje numatė įgyvendinti darnų valstybės valdymą, kuris grindžiamas krikščioniškojo humanizmo vertybėmis. Vienas iš siekių yra negalią turinčių asmenų užimtumo didinimas, kuris apima tiek šių žmonių profesinį lavinimą, aplinkos pritaikymą, reikalingų paslaugų pritaikymą bei išplėtimą ir pan.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis 2016 metais Klaipėdos mieste nuolatos gyveno 10 371 negalią turintis asmuo. Tai sudaro 6,78 proc. nuo visų nuolatinių Klaipėdos miesto gyventojų. Nors Klaipėdos mieste pastebimas nuolatinis gyventojų skaičiaus mažėjimas, negalią turinčių asmenų skaičius gyvenančių Klaipėdos mieste visais metais išlieka beveik nepakitęs. Kitaip sakant, procentas, kurį sudaro negalią turintys asmenys Klaipėdos mieste lyginant su likusiais nuolatiniais Klaipėdos miesto gyventojais – auga.
2017 metais buvo atliktas tyrimas, kurio metu buvo siekiama apibendrinti pagrindinius Klaipėdos miesto gyventojų turinčių negalią poreikius kultūriniams – edukaciniams renginiams. Tyrimo imtis apskaičiuota pasirinkus 95 proc. tikimybę ir 6 proc. paklaidą, kai respondentas yra 18 – iolikos arba vyresnis asmuo. Dėl šios priežasties reikalingas respondentų skaičius yra 260. Į klausimyną atsakė 266 respondentai: 4 anketos buvo atmestos, kadangi į jas atsakė jaunesni nei 18 – iolikos metų respondentai, kitos 2 anketos buvo netinkamai užpildytos. Klausimynas respondentams buvo pateikiamas rugsėjo – spalio mėnesiais. Klausimynas buvo pateikiamas el. forma siunčiant el. laiškus Klaipėdos miesto negalią turinčių asmenų asociacijoms, jiems paslaugas teikiančioms įstaigoms. Taip pat, patalpinant el. anketą socialinėse paskyrose, įstaigų tinklapiuose. Buvo naudojama atsitiktinė patogioji atranka.
Tyrime daugiausia dalyvavo 18 – 45 metų asmenys, kurių negalia yra įgyta. Didžioji dauguma respondentų dirbantys, turintys aukštąjį arba vidurinį išsilavinimą. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad respondentai kaip dažniausią laisvo laiko praleidimo formą renkasi lankymąsi kino teatre, o pati nepopuliariausia – tai virtualios parodos ir knygų pristatymai.
2017 metai Klaipėdos mieste buvo išskirtiniai kultūrinių renginių atžvilgiu. Apie kultūrinius – edukacinius renginius buvo kalbama daug dažniau nei įprastai. Tai turėjo ir įtakos žmonių su negalia dalyvavimui. Tiek moterys, tiek vyrai respondentai pastaraisiais metais buvo linkę dažniau dalyvauti renginiuose nei įprastai. Pagrindinė priežastis pasak respondentų, tai didesnė nemokamų renginių pasiūla. Taip pat svarbus faktorius buvo daugiau reklamos viešojoje erdvėje.
Kaip dažniausiai nedalyvavimo renginiuose priežastys buvo nurodamas netinkamas kultūrinio – edukacinio renginio laikas (turima omenyje tai, kad renginiai vyksta darbo metu). Dar kita priežastis – tai netinkamas renginio vietos pasiekiamumas tiek viešuoju transportu, tiek ir nuosavu. Su informacijos trūkumu taip pat ganėtinai dažnai susiduria respondentai, kas dažnai tampa viena iš priežasčių nusprendžiant nedalyvauti kultūriniame – edukaciniame renginyje.
Reikia pažymėti, kad nors negalią turintys asmenys nori tokių pačių renginių kaip ir likę renginių dalyviai ir jų apsisprendimo nedalyvauti viename ar kitame renginyje priežastys panašios, skirtingas negalias turinčių asmenų interesai truputį skiriasi. Pavyzdžiui edukaciniai renginiai populiariausi tarp protinę negalią turinčių asmenų, populiariosios muzikos koncertai – taip regos negalią turinčių respondentų. Tarp judėjimo negalią turinčių asmenų populiariausias yra kinas.
Panašios nuomonės atsiskleidė apklausus ir organizacijų / įstaigų darbuotojus, kurie vienija ar teikia paslaugas negalią turintiems asmenims. Taip pat buvo pabrėžiama, kad negalia turintis asmuo nori tuo paties ko ir visi kiti likę Klaipėdos gyventojų. Jie nenori specialiai jiems organizuotų renginių. Tačiau pabrėžia, kad kai kurie renginiai turi būti pritaikyti negalią turintiems asmenims. Pavyzdžiui, jeigu negalią turintis asmuo dalyvauja edukaciniame renginyje – kartais reikia kad šalia būtų asistentas, kadangi fizinę negalią turintys asmenys ne visada gali atlikti kitiems įprastus veiksmus.
Detalesnė informacija ataskaitoje.

Ataskaita PDF

2017 metais vadovaujantis Lietuvos respublikos Kultūros ministrės įsakymu NR. ĮV-675 „Dėl kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo metodikos patvirtinimo“ Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka atliko savo vartotojų apklausą. Apklausa buvo vykdoma 2017 metų rugsėjo 09 d. – lapkričio 02 d. Į anketos klausimus atsakė 291 KLAVB lankytojas. Analizei tinkamų buvo 283 anketos: 58 anketos el. forma ir 225 popierinių anketų. Tyrimo metu buvo nustatytas tikslinis KLAVB vartotojas – tai moteris, kurios amžius vyrauja nuo 20 iki 39 metų, dirbanti ir turinti aukštąjį išsilavinimą.
Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad KLAVB paslaugų vartotojai yra ganėtinai lojalūs. Dauguma jų lankosi nors kartą per keletą savaičių ar kartą per mėnesį bibliotekoje. Visi respondentai ir toliau yra linkę lankytis KLAVB bei didžioji dauguma rekomenduotų apsilankyti bibliotekoje bei edukacinį užsiėmimą vykstantį bibliotekoje. Bendras KLAVB lankytojo pasitenkinimas įvairiomis bibliotekos paslaugomis siekia 81,30 proc. Reikia pastebėti, kad net apie 10,52 proc. patenkintų vartotojų biblioteka praranda, nes jie nesinaudoja arba per retai naudojasi kai kuriomis paslaugomis, dėl šios priežasties neturi nuomonės apie teikiamas paslaugas. Viena iš tokių paslaugų, dėl kurių respondentai neturi nuomonės arba nesinaudoja paslauga – tai yra mokymai, periodiniai leidiniai. Taip pat dažnai respondentų būdavo neįvertinti nei teigiamai, nei neigiamai bibliotekoje esantys įrenginiai.
Apibendrinant tyrimo rezultatus, galima teigti, kad pastaraisiais metais buvo pasiekta pažanga komunikacijoje ir bibliotekos veiklos viešinime. Vis tik, dar ir šioje srityje yra kur tobulėti. Taip pat tobulinti ir gerinti vartotojų aptarnavimą, kadangi atviras klausimas atskleidė, kad yra kur tobulėti. Detalesnę informaciją apie atliktą tyrimą galima ataskaitoje.

Ataskaita PDF

2016 metais Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka atliko „Klaipėdos regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų teikiamų elektroninių paslaugų“ tyrimą. Šio tyrimo tikslas - išnagrinėti Klaipėdos regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų teikiamų el. paslaugų esamą situaciją ir tolimesnes galimybes. Tyrimą sudarė dvi dalys: bibliotekų apklausa apie jų teikiamas el. paslaugas, jų suteikimo galimybes, bei vartotojų apklausa vertinant teikiamų paslaugų paklausą, kokybę, naudojimosi tikslą.

Tyrimas PDF

Įgyvendinant projektą „Bendradarbiaujančios ir kuriančios bendruomenės krašto pažinimui“ buvo vykdomas projekto poveikio vertinimas. Tyrimo tikslas - ištirti kaip pasikeitė kultūros prieinamumas sukūrus naują elektroninę paslaugą. Poveikio vertinimas buvo atliktas 4 etapais, atsižvelgiant į tuo metu vykdomas projekto veiklas. Ištirtos 4 tikslinės grupės: bibliotekininkai mokymų dalyviai, skaitmeninio raštingumo mokymų dalyviai, edukacinių užsiėmimų dalyviai (vaikai, senjorai, jaunimas) bei KPG vartotojai. Plačiau ataskaitoje (PDF 1.14 MB)

2016 metais gegužės spalio mėnesiais buvo atliekamas periodikos skaityklos tyrimas. Jo tikslas – išsiaiškinti šios bibliotekos periodikos skaityklos esamų ir potencialių vartotojų įpročius, susijusius su šios skaityklos fondo bei patalpų naudojimu.
Tyrime dalyvavo 263 esamų ir potencialiai galimų KLAVB periodikos skaityklos vartotojų. Respondentams buvo pateikiamos spausdintos ir virtualios standartizuotos anketos.
Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad pagrindinė problema su kuria susiduria periodikos skaitykla – tai žinomumas tarp vartotojų. Dažniausiai apie skaityklą vartotojai sužino renginių metu arba iš pažįstamų. Deja, to nepakanka, kadangi net ir nuolatiniai kitų KLAVB skyrių paslaugų vartotojai neretai nežino apie periodikos skaityklą bei jos paslaugas, nors jiems tai gali būti ir aktualu.

Ataskaita PDF