Žmonių turinčių negalią integracija, socializacija šiandieniame pasaulyje yra viena iš svarbių temų gvildenamų tiek Lietuvos, tiek ir pasaulio lygmeniu. Dabartinė LR vyriausybė 2017 metų programoje numatė įgyvendinti darnų valstybės valdymą, kuris grindžiamas krikščioniškojo humanizmo vertybėmis. Vienas iš siekių yra negalią turinčių asmenų užimtumo didinimas, kuris apima tiek šių žmonių profesinį lavinimą, aplinkos pritaikymą, reikalingų paslaugų pritaikymą bei išplėtimą ir pan.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis 2016 metais Klaipėdos mieste nuolatos gyveno 10 371 negalią turintis asmuo. Tai sudaro 6,78 proc. nuo visų nuolatinių Klaipėdos miesto gyventojų. Nors Klaipėdos mieste pastebimas nuolatinis gyventojų skaičiaus mažėjimas, negalią turinčių asmenų skaičius gyvenančių Klaipėdos mieste visais metais išlieka beveik nepakitęs. Kitaip sakant, procentas, kurį sudaro negalią turintys asmenys Klaipėdos mieste lyginant su likusiais nuolatiniais Klaipėdos miesto gyventojais – auga.
2017 metais buvo atliktas tyrimas, kurio metu buvo siekiama apibendrinti pagrindinius Klaipėdos miesto gyventojų turinčių negalią poreikius kultūriniams – edukaciniams renginiams. Tyrimo imtis apskaičiuota pasirinkus 95 proc. tikimybę ir 6 proc. paklaidą, kai respondentas yra 18 – iolikos arba vyresnis asmuo. Dėl šios priežasties reikalingas respondentų skaičius yra 260. Į klausimyną atsakė 266 respondentai: 4 anketos buvo atmestos, kadangi į jas atsakė jaunesni nei 18 – iolikos metų respondentai, kitos 2 anketos buvo netinkamai užpildytos. Klausimynas respondentams buvo pateikiamas rugsėjo – spalio mėnesiais. Klausimynas buvo pateikiamas el. forma siunčiant el. laiškus Klaipėdos miesto negalią turinčių asmenų asociacijoms, jiems paslaugas teikiančioms įstaigoms. Taip pat, patalpinant el. anketą socialinėse paskyrose, įstaigų tinklapiuose. Buvo naudojama atsitiktinė patogioji atranka.
Tyrime daugiausia dalyvavo 18 – 45 metų asmenys, kurių negalia yra įgyta. Didžioji dauguma respondentų dirbantys, turintys aukštąjį arba vidurinį išsilavinimą. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad respondentai kaip dažniausią laisvo laiko praleidimo formą renkasi lankymąsi kino teatre, o pati nepopuliariausia – tai virtualios parodos ir knygų pristatymai.
2017 metai Klaipėdos mieste buvo išskirtiniai kultūrinių renginių atžvilgiu. Apie kultūrinius – edukacinius renginius buvo kalbama daug dažniau nei įprastai. Tai turėjo ir įtakos žmonių su negalia dalyvavimui. Tiek moterys, tiek vyrai respondentai pastaraisiais metais buvo linkę dažniau dalyvauti renginiuose nei įprastai. Pagrindinė priežastis pasak respondentų, tai didesnė nemokamų renginių pasiūla. Taip pat svarbus faktorius buvo daugiau reklamos viešojoje erdvėje.
Kaip dažniausiai nedalyvavimo renginiuose priežastys buvo nurodamas netinkamas kultūrinio – edukacinio renginio laikas (turima omenyje tai, kad renginiai vyksta darbo metu). Dar kita priežastis – tai netinkamas renginio vietos pasiekiamumas tiek viešuoju transportu, tiek ir nuosavu. Su informacijos trūkumu taip pat ganėtinai dažnai susiduria respondentai, kas dažnai tampa viena iš priežasčių nusprendžiant nedalyvauti kultūriniame – edukaciniame renginyje.
Reikia pažymėti, kad nors negalią turintys asmenys nori tokių pačių renginių kaip ir likę renginių dalyviai ir jų apsisprendimo nedalyvauti viename ar kitame renginyje priežastys panašios, skirtingas negalias turinčių asmenų interesai truputį skiriasi. Pavyzdžiui edukaciniai renginiai populiariausi tarp protinę negalią turinčių asmenų, populiariosios muzikos koncertai – taip regos negalią turinčių respondentų. Tarp judėjimo negalią turinčių asmenų populiariausias yra kinas.
Panašios nuomonės atsiskleidė apklausus ir organizacijų / įstaigų darbuotojus, kurie vienija ar teikia paslaugas negalią turintiems asmenims. Taip pat buvo pabrėžiama, kad negalia turintis asmuo nori tuo paties ko ir visi kiti likę Klaipėdos gyventojų. Jie nenori specialiai jiems organizuotų renginių. Tačiau pabrėžia, kad kai kurie renginiai turi būti pritaikyti negalią turintiems asmenims. Pavyzdžiui, jeigu negalią turintis asmuo dalyvauja edukaciniame renginyje – kartais reikia kad šalia būtų asistentas, kadangi fizinę negalią turintys asmenys ne visada gali atlikti kitiems įprastus veiksmus.
Detalesnė informacija ataskaitoje.

Ataskaita PDF