Duomenų apsaugos pareigūnė Renata Kazragienė tel. 846314188, el.paštas r.kazragiene@klavb.lt  

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės PDF 

KOKIUS SUBJEKTŲ DUOMENIS RENKA IR KIEK LAIKO JUOS SAUGO KLAVB?

 
  KLAVB tvarkomų duomenų TIKSLAS KLAVB TVARKOMI asmenų DUOMENYS KLAVB tvarkomų duomenų SAUGOJIMO TERMINAS
1. Skaitytojo identifikacija, užtikrinant tinkamą KLAVB paslaugų teikimą bei apsaugant KLAVB turtą. Vardas;
Pavardė;
Gimimo data;
Skaitytojo pažymėjimo numeris;
Parašas.
6 metus skaičiuojant nuo prisiregistravimo ar paskutinio perregistravimo metų.
2. Kokybiškų Bibliotekos paslaugų įvykdymui, skaitytojo informavimui apie jo įsipareigojimų Bibliotekai neįvykdymą. Telefono numeris;
El. pašto adresas
6 metus skaičiuojant nuo prisiregistravimo ar paskutinio perregistravimo metų.
3. Skaitytojui sutikus, KLAVB naujienlaiškių ir / apklausų siuntimui. Telefono numeris;
El. pašto adresas
Iki asmens atsisakymo.
4. Analizuojant bendrąją KLAVB veiklos statistiką. Skaitytojo skaitymo istorija;
Lytis;
Gyvenamasis miestas;
Mokymosi įstaiga (moksleiviams/studentams);
Išsilavinimas.
 6 metus skaičiuojant nuo prisiregistravimo ar paskutinio perregistravimo metų.
5. Dėl galimybės suteikimo registruotam LIBIS skaitytojui tuo pačiu skaitytojo pažymėjimu naudotis visose LIBIS tinklo bibliotekose. Asmens kodas. 6 metus skaičiuojant nuo prisiregistravimo ar paskutinio perregistravimo metų.
6. Užtikrinti viešąją tvarką, asmenų ir bibliotekos turto apsaugą, nustatant administracinius nusižengimus. Vaizdo kamerų įrašai KLAVB stebimoje teritorijoje. Ne ilgiau kaip 7 kalendorinės dienos.
7. Tėvų (globėjų) sutikimas, kad jų vaikas (kuriam dar nėra 16 metų) galėtų naudotis KLAVB teikiamomis paslaugomis. Vardas;
Pavardė;
Telefono numeris;
El. pašto adresas 
Kol vaikui (globotiniui) sukanka 16 metų.

Asmens duomenys tvarkomi pagal BDAR ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose Lietuvos įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.
Pasibaigus saugojimo terminui visi dokumentai, kuriuose yra Asmens duomenų, nepranešus duomenų subjektui ir neprašant jo leidimo yra visam laikui ištrinami, sunaikinami arba tampa anoniminiais, t.y. neįmanoma nustatyti duomenų subjektų tapatybės. Automatiškai neištrintus, nesunaikintus ar neanoniminius dokumentus KLAVB ištrins, sunaikins ar padarys anoniminiais rankiniu būdu.

JŪSŲ TEISĖS:

1. Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
2. Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
3. Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
4. Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;
5. Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
6. Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;

PRAŠYMO PATEIKIMAS:

1. Jūs turite teisę, Bibliotekai pateikę prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinę savo asmens tapatybę, neatlygintinai įgyvendinti aukščiau išvardytas savo teises;
2. Prašymas turi būti įskaitomas, Jūsų pasirašytas, jame turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, informacija apie tai, kokią teisę (iš aukščiau paminėtų) ir kokios apimties pageidaujate įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu jūs pageidaujate gauti atsakymą.
3. Pateikdamas prašymą, jūs privalote patvirtinti savo tapatybę:
3.1. jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai Bibliotekos darbuotojui, jūs privalote Bibliotekos darbuotojui pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3.2. jeigu prašymas pateikiamas registruotu paštu ar per pasiuntinį, kartu su Prašymu turi būti pateikiama notariškai patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
4. Biblioteka gavusi Duomenų subjekto paklausimą dėl vaizdo duomenų tvarkymo, susijusių su juo, turi ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Duomenų subjekto prašymo gavimo dienos turi atsakyti Duomenų subjektui, ar su juo susiję vaizdo duomenys yra saugomi;
5. Biblioteka Duomenų subjekto prašymą privalo išnagrinėti, atsakymą bei Bibliotekos tvarkomus duomenis Duomenų subjektui prašyme nurodytu būdu turi pateikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.
6. Biblioteka turi teisę atsisakyti įgyvendinti jūsų teisę, kuri nurodyta pateikiant prašymą, arba pateikti ne visą jūsų prašomą informaciją, jeigu:
6.1. jūs jau turite šią informaciją;
6.2. jūsų prašomos informacijos pateikimas neįmanomas arba tam reikėtų neproporcingų pastangų;
6.3. asmens duomenų gavimas ar atskleidimas aiškiai nustatytas Europos Sąjungos teisės aktuose arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kuriuose nustatytos tinkamos teisėtų Duomenų subjektų interesų apsaugos priemonės.

JEIGU TURITE DAUGIAU KLAUSIMŲ:

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Klaipėdos apskrities viešojoje I.Simonaitytės bibliotekoje paskirta duomenų apsaugos pareigūnė: teisininkė Renata Kazragienė.
Primename, jeigu norite susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu, turite klausimų, susijusių su asmens duomenų saugos užtikrinimu, prašome kreiptis elektroniniu paštu r.kazragiene@klavb.lt